Privacy

Privacyverklaring

De NVL hanteert, in overeenstemming met de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens, een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van leden en abonnees.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze leden en abonnees te benaderen:
* over zaken aangaande uw lidmaatschap of abonnement;
* om leden en abonnees ons blad Brachytron toe te zenden;
* om leden onze NVL Nieuwsbrief toe te zenden;
* voor het toezenden aan onze leden van informatie over verenigingsactiviteiten.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u als lid van de NVL of als abonnee van Brachytron bent ingeschreven.

Gegevens wijzigen
Om uw gegevens als NVL-lid of als abonnee van Brachytron te wijzigen of om u als lid of abonnee aan- of af te melden kunt u zich wenden tot onze penningmeester.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op met de secretaris.

Klachtrecht
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met uw gegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van dit privacybeleid
De NVL behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.